Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 8:30 - 16:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań

RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów:

Drodzy Pacjenci

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM), Aleja Solidarności 36, 61-695 Poznań, tel. 61 647 77 77.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  iod@posum.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentów i osób upoważnionych w celu zapewnienia leczenia, opieki i profilaktyki zdrowotnej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, erejestrację),
  • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji celem realizacji praw pacjenta, w tym odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie zdrowia,
  • art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarzadzanie podmiotem leczniczym) w celu nawiązania kontaktu pod podanym nr telefonu czy adresem email, aby np. potwierdzić rejestrację, przypomnieć bądź odwołać termin, poinformować o możliwości odbioru wyników badań),
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 23 a Ustawy o działalności leczniczej – w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring , w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora oraz zabezpieczenia mienia.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
 5. Dane osobowe związane z dokumentacją medyczną przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez 30 dni.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.

(* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.)

Przejdź do treści