Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań
Logo UE
Logo PFRON

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
posum.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • formularz kontaktowy nie posiada opisów pól co może powodować trudności podczas wypełniania przez osoby niewidzące
 • zdefiniowane wielkości nagłówków mogą powodować dezorientację podczas nawigowania skrótami klawiaturowymi
 • Nie wszystkie hiperłącza mają charakter opisowy
 • Nie wszystkie obrazy i przyciski graficzne posiadają adekwatny do zawartości i celu opis alternatywny.
 • Brak mapy strony

wyłączenia

 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawniony, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o dostępności cyfrowej)
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o dostępności cyfrowej)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus
 • wyróżnienie odnośników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Madońska, e-mail: dostepnosc@posum.pl .

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku, w którym znajduje się siedziba POSUM, prowadzi jedno wejście główne ze schodami wyposażonymi w poręcze oraz podjazdem dla wózków oraz wejście boczne posiadające również podjazd.

Wejście do obiektu jest jasno oświetlone, szerokie, bez fizycznych przeszkód i posiada automatycznie otwierane drzwi.

Schody prowadzące do wejścia głównego oraz podjazd dla wózków są w okresie zimowym
podgrzewane.

W holu głównym usytuowany jest punkt informacyjny/rejestracja. Tuż przy wejściu znajduje się tablica przedstawiająca rozmieszczenie poszczególnych zakładów/oddziałów/poradni.  W holu głównym budynku znajdują się miejsca do odpoczynku – kanapy ze stolikami, tak rozmieszczone aby mogły z nich korzystać osoby poruszające się na wózkach.

W całym budynku POSUM zapewnione są wolne od barier przestrzenie komunikacyjne.
Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacyjnej pionowej i poziomej. Budynek posiada cztery poziomy. W budynku nie ma progów, co ułatwia poruszanie się osobom na wózkach.

W budynku zapewniona jest możliwość korzystania z pomocy psa asystującego.

W budynku znajdują się cztery windy umożliwiające poruszanie się pomiędzy poziomami. Wszystkie windy umożliwiają swobodny wjazd wózkami. Dwie windy zapewniają możliwość przewożenia osób na łóżkach. W windach na panelach sterujących znajdują się oznaczenia
w alfabecie Braille’a. O położeniu windy informuje użytkownika komunikat głosowy.

W Rejestracji głównej Ośrodka znajdują się Karty Praw Pacjenta przygotowane w alfabecie
Braille’a.

W Poradni Ginekologiczno-Położniczej zainstalowano pętlę indukcyjną – system
wspomagania słuchu u osób niedosłyszących lub niesłyszących korzystających z aparatu
słuchowego lub procesora mowy (system implantu słuchowego), który w sposób znaczący
polepszył słyszenie i podniósł komfort komunikacji z osobami słabosłyszącymi.

Na każdym poziomie budynku odwiedzający mogą skorzystać z łazienek dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wzdłuż budynku POSUM osoby
z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z 9 oznakowanych miejsc parkingowych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Language »
Skip to content