Oferty pracy

Kontrakt B2B
POSUM
Opublikowano 5 miesięcy temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy chirurgów dziecięcych.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2028 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 2 luty 2024 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoLekarz

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy chirurgów dziecięcych. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2028 r. Świadczenia będą realizow...View more

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 Nr 151, poz. 896 ze zm.) kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację  II stopnia oraz co najmniej  8 letni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021 r. poz. 430).  

Dokumenty  należy składać osobiście w Sekretariacie Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce) w zamkniętych kopertach na adres:

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu, 61 – 696 Poznań, Aleje Solidarności 36

Na kopercie kandydat zgłaszający się do konkursu umieszcza swoje  imię i nazwisko oraz adres
i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w  Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu ”

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, o którym mowa wyżej udostępniane są do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu:
61 647 77 01

Termin składania ofert upłynie w dniu 05 czerwca 2023 r.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w siedzibie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

O terminie rozmowy  kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędącyc...View more

Oferujemy miejsce pracy, w którym lekarze cenią sobie:

• Dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi specjalistami

• Wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników

• Pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami

• Świetnie wyposażone gabinety m.in. w USG

• Dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę

• Elastyczny czas pracy

Forma zatrudnienia - do uzgodnienia.

Warunki finansowe: kontrakt 145 - 165 zł/h.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@posum.pl z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO).

Oferujemy miejsce pracy, w którym lekarze cenią sobie: • Dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi specjalistami • Wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników •...View more

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896):

 I. Wymagania niezbędne:

1. Posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
2. Posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących w szczególności działalności medycznej POSUM.
2. Komunikatywność oraz kreatywność.
3. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Wymagane dokumenty:

1. Zgodne z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 430).:
2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (np.: świadectwa pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu), a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (prawo wykonywania zawodu);
4. CV ;
5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6. kopie dokumentów, o których mowa w pkt d), powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenie postępowania  konkursowego na stanowisko  objęte konkursem.
9. Pisemna koncepcja rozwiązań organizacyjnych pozwalających na optymalizację świadczonych usług medycznych w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Aplikacje  z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu, z adnotacją ,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych.” należy składać w Sekretariacie Dyrekcji POSUM, 61-696 Poznań Al. Solidarności 36 lub przesłać pocztą do dnia 17.01.2023 roku (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

V. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu.

Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 8.00 – 13.00 w Dziale Personalnym tel. kontaktowy –  605 959 190  w dni robocze.

VI. Warunki pracy i warunki socjalne
Forma współpracy do uzgodnienia.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Cechy oferty pracy

StanowiskoKierownik

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrow...View more

Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy ENDOKRYNOLOGÓW!

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Endokrynologa, rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 8 grudnia 2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy ENDOKRYNOLOGÓW! Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w...View more

Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy KARDIOLOGÓW!

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Kardiologa, rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 8  grudnia 2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy KARDIOLOGÓW! Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ra...View more

Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy PROKTOLOGÓW.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Proktologa, rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 2 grudnia 2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy PROKTOLOGÓW. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ra...View more

Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy UROLOGÓW.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Urologa, rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 25 listopada  2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy UROLOGÓW. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramac...View more

Kontrakt B2B
POSUM
Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy OKULISTÓW.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Okulistę, rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 25 listopada  2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy OKULISTÓW. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w rama...View more

Kontrakt B2B
POSUM
Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy REUMATOLOGÓW.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Reumatologa , rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 24 listopada  2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy REUMATOLOGÓW. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w r...View more

Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy NEUROLOGÓW.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Neurologa , rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 24 listopada  2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy NEUROLOGÓW. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ram...View more

Kontrakt B2B
POSUM
Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy PULMONOLODZY.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Pulmonologa, rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 24 listopada  2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy PULMONOLODZY. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ra...View more

Kontrakt B2B
POSUM
Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy DIABETOLOGÓW.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Diabetologa , rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 17 listopada  2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy DIABETOLOGÓW. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w r...View more

Kontrakt B2B
POSUM
Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy DERMATOLOGÓW.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza Dermatologa , rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 17 listopada  2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy DERMATOLOGÓW. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w r...View more

Kontrakt B2B
POSUM
Opublikowano 2 lata temu

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy chirurgów urazowo – ortopedycznych.

Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczenia będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Propozycje wynagrodzenia składają kandydaci i kandydatki w trakcie konkursu. Wynagrodzenie będzie naliczane procentowo od wartości punktu rozliczeniowego. Obecna wartość punktu to 1,54 zł.

Przy propozycji wynagrodzenia 40% dla lekarza chirurga urazowo- ortopedycznego, rozliczenie wyglądać będzie jak poniżej.

PRZYKŁAD: 1,54 zł x 40% = 0,62 zł (za punkt rozliczeniowy).

Zapewniamy:

 • Nowoczesne i wyposażone gabinety;
 • Wsparcie pielęgniarskie;
 • Rejestrację pacjentów z uwzględnieniem indywidualnych preferencji;
 • Brak limitów punktowych – zachęcamy do przyjmowania pacjentów bez ograniczeń.

Termin składania ofert: do 9 listopada  2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat POSUM (Al. Solidarności 36, Poznań) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.35 lub przesyłką pocztową na ww. adres.

Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO;
 2. aktualny wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 3. aktualny wpis do rejestru CEIDG (zaświadczenie o wpisie lub wydruk ze strony, nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty)
 4. dyplom lekarza;
 5. prawo wykonywania zawodu oferenta;
 6. potwierdzenie posiadania specjalizacji w odpowiednim zakresie;
 7. aktualną umowę ubezpieczenia OC lub pisemne zobowiązanie do jej posiadania przez cały okres trwania umowy.
 8. aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy i zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie do posiadania go przez cały okres trwania umowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Personalnym POSUM:

Tel. +48 605 959 190

Adres email: kadry@posum.pl

Do długoterminowej współpracy w poradni zapraszamy lekarzy chirurgów urazowo – ortopedycznych. Proponujemy umowę B2B na czas określony od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r. Świadczeni...View more