Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań
Logo UE
Logo PFRON

Dla pacjenta

Obraz autorstwa snowing na Freepik

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w POSUM realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Każdy pacjent ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez złożenie „deklaracji wyboru”.
W godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta, w razie: nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz gdy istnieje konieczność zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji, pacjentowi zapewnia się w POSUM świadczenia zdrowotne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
POSUM zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:
 1. osobistego,
 2. telefonicznego,
 3. za pośrednictwem:
  1. osoby trzeciej upoważnionej przez pacjenta,
  2. poczty elektronicznej,
  3. e-rejestracji.
Rejestracja składa się z:
 • Punktu Informacji znajdującego się na parterze budynku POSUM,
 • Punktów rejestracji przy poszczególnych medycznych komórkach organizacyjnych Ośrodka:
PIĘTRO -1
Punkt rejestracji do poradni Diabetologicznej, Endokrynologicznej
PARTER
Punkt rejestracji do Poradni Alergologicznej, Kardiologicznej i Okulistycznej
Punkt rejestracji do Poradni Zdrowia Psychicznego, Psychologicznej i Logopedycznej
Punkt rejestracji do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
Punkt rejestracji do Zakładu Radiologii (RTG,USG, Mammografia)
Punkt rejestracji do Poradni Medycyny Pracy
PIĘTRO 1
Punkt rejestracji do Poradni Ginekologiczno-Położniczej
Punkt rejestracji do Poradni Onkologicznej, Geriatrycznej, Reumatologicznej, Pulmonologicznej, Dermatologicznej i Neurologicznej
Punkt rejestracji do Poradni Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Dziecięcej, Ortopedycznej, Proktologicznej
Punkt rejestracji do Fizjoterapii Ambulatoryjnej
Punkt rejestracji do Fizjoterapii Dziennej (DOR)
Punkt rejestracji do Fizjoterapii Kardiologicznej (DORK)
Świadczenia zdrowotne udzielane są w POSUM w dniu zgłoszenia, a w przypadku niemożności przyjęcia pacjenta w dniu jego zgłoszenia pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących. Kolejność wpisów na listę oczekujących wynika z kolejności zgłoszeń pacjentów.
POSUM umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie opartych o aktualną wiedzę kryteriów medycznych.
POSUM prowadzi listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
Świadczenia medyczne, z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane są w POSUM według kolejności zgłoszenia w godzinach pracy poszczególnych komórek działalności medycznej, zgodnie z harmonogramem czasu pracy. Przepis ten nie dotyczy osób uprzywilejowanych wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających prawo do pierwszeństwa z korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w POSUM na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyłączeniem przypadków wskazanych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w terminie określonym lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym POSUM.
Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie w POSUM.
POSUM udostępnia dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. uprawnionym organom i podmiotom, wskazanym w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
   • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
   • osobie bliskiej, chyba że sprzeciwi się temu inna osoba bliska lub pacjent za życia z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
    • sporu między osobami bliskimi – decyduje sąd,
    • pacjent sprzeciwił się, ale dokumentacja jest potrzebna dla ochrony zdrowia lub roszczeń osoby bliskiej – decyduje sąd.
Udostępnienie dokumentacji medyczne następuje w możliwie jak najkrótszym czasie.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii POSUM pobiera opłatę.
Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

POTRZEBUJESZ LEKARZA?
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Telefon 61 647 77 80

Language »
Skip to content