Konkurs Specjalistyka 2019

personel
Dodano Fri, 12/14/2018 - 15:58 w Ofertach pracy

Konkurs Specjalistyka 2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w specjalistycznych poradniach dla potrzeb Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu

 

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu  ul. Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 2190) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznych poradni  według potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym Zamówienie dla pacjentów Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu.

 

Okres realizacji umowy: 02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Zatrudnienia i Kadr  Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych Usług Medycznych  z siedzibą w Poznaniu – od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.posum.pl

 

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą  w Poznaniu przy ul. Al. Solidarności 36,  od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 19.12.2018 r. do godz. 10.00, w zaklejonych kopertach z napisem:

 

„Konkurs ofert – Poradnie POSUM 2019 – Zadanie nr …..”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych Usług Medycznych, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2019 r.. o następujących godzinach w siedzibie Udzielającego zamówienia (sala konferencyjna) z podziałem na numer następującego Zadania tj.

Zadanie Nr 1 – godzina 12.00 otwarcia ofert Zadanie Nr 2 – godzina 12.10 otwarcia ofert

Zadanie Nr 3 – godzina 12.20 otwarcia ofert Zadanie Nr 4 – godzina 12.30 otwarcia ofert

Zadanie Nr 5– godzina 12.40 otwarcia ofert Zadanie Nr 6 – godzina 12.50 otwarcia ofert

Zadanie Nr 7 – godzina 13.00 otwarcia ofert Zadanie Nr 8 – godzina 13.10otwarcia ofert

Zadanie Nr 9 – godzina 13.20 otwarcia ofert Zadanie Nr 10 – godzina 13.30 otwarcia ofert

Zadanie Nr 11 – godzina 13.40 otwarcia ofert Zadanie Nr 12 – godzina 13.50 otwarcia ofert

Zadanie Nr 13 – godzina 14.00 otwarcia ofert

 

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.posum.pl

 

Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu:

http://www.posum.pl/pub/files/konkurs_specjalistyka_2019/SWKO_poradnie_specjalistyka_2019.doc

Załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu - umowa:

http://www.posum.pl/pub/files/konkurs_specjalistyka_2019/zalacznik_nr_1_umowa_poradnie_specjalistyka.doc

Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu – formularz ofertowy:

http://www.posum.pl/pub/files/konkurs_specjalistyka_2019/zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_poradnie_specjalistyka.doc

Odwołanie konkursu 21.12.2018:

http://www.posum.pl/pub/files/konkurs_specjalistyka_2019/odwolanie.pdf

Wyjaśnienie 28.12.2018:

http://www.posum.pl/pub/files/konkurs_specjalistyka_2019/informacja.pdf

 

Zadbaj z nami o swoje zdrowie.

POSUM 2019