www.mamboteam.com
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Advertisement
Start
20.07.2017.
 
 
Informacje

 

DRODZY PACJENCI !

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty.

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania: 

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

- termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.

- Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.

- Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej ( powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia ).

- Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca  jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnione przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.

- Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Źródło:

http://www.nfz.gov.pl

 

Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące:

- danych osobowych,

- lekarza kierującego,

- nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,

- nr umowy z NFZ,

- daty wystawienia skierowania.   


 
 
Top! Top!