Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań
Logo UE
Logo PFRON

Dyrektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu ogłasza konkurs  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Opublikowano 1 rok temu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 Nr 151, poz. 896 ze zm.) kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację  II stopnia oraz co najmniej  8 letni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021 r. poz. 430).  

Dokumenty  należy składać osobiście w Sekretariacie Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce) w zamkniętych kopertach na adres:

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu, 61 – 696 Poznań, Aleje Solidarności 36

Na kopercie kandydat zgłaszający się do konkursu umieszcza swoje  imię i nazwisko oraz adres
i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w  Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu ”

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, o którym mowa wyżej udostępniane są do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu:
61 647 77 01

Termin składania ofert upłynie w dniu 05 czerwca 2023 r.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w siedzibie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

O terminie rozmowy  kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Aplikuj online

Dane Kontaktowe

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Language »
Skip to content