Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań
Logo UE
Logo PFRON

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych – unieważniony. Ponownie ogłoszony zostanie w innym terminie.

Opublikowano 1 rok temu

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896):

 I. Wymagania niezbędne:

1. Posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
2. Posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących w szczególności działalności medycznej POSUM.
2. Komunikatywność oraz kreatywność.
3. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Wymagane dokumenty:

1. Zgodne z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 430).:
2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (np.: świadectwa pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu), a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (prawo wykonywania zawodu);
4. CV ;
5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6. kopie dokumentów, o których mowa w pkt d), powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenie postępowania  konkursowego na stanowisko  objęte konkursem.
9. Pisemna koncepcja rozwiązań organizacyjnych pozwalających na optymalizację świadczonych usług medycznych w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Aplikacje  z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu, z adnotacją ,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych.” należy składać w Sekretariacie Dyrekcji POSUM, 61-696 Poznań Al. Solidarności 36 lub przesłać pocztą do dnia 17.01.2023 roku (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

V. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu.

Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 8.00 – 13.00 w Dziale Personalnym tel. kontaktowy –  605 959 190  w dni robocze.

VI. Warunki pracy i warunki socjalne
Forma współpracy do uzgodnienia.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Cechy oferty pracy

StanowiskoKierownik

Aplikuj online

Dane Kontaktowe

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Language »
Skip to content