Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu proktologii

Dodano Mon, 07/01/2019 - 21:17 w Ofertach pracy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu proktologii

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu

 

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu  ul. Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 2190) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach poradni proktologicznej według potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym Zamówienie dla pacjentów Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu.

 

Okres realizacji umowy: 16.07.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zatrudnienia i Kadr  Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych Usług Medycznych  z siedzibą w Poznaniu – od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.posum.pl

 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty mogą być składane osobiście, w Sekretariacie Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą  w Poznaniu przy ul. Al. Solidarności 36,  od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 14.35 lub przesyłane drogą pocztową. Oferty mogą być składane do dnia 09.07.2019 r. do godz. 9.00, w zaklejonych kopertach z napisem:

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu proktologii– Poradnia POSUM 2019”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych Usług Medycznych (sala konferencyjna), otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2019 r. o godz. 11.00.

 

 

Informacja o wynikach konkursów zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.posum.pl

Zadbaj z nami o swoje zdrowie.

POSUM 2020