SPOSÓB UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SPOSÓB UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w POSUM niezwłocznie.

Świadczenia  podstawowej opieki zdrowotnej w POSUM realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Każdy Pacjent ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie „deklaracji wyboru” (druki deklaracji dostępne są w Poradni POZ).

W godz. od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta, w razie: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia - gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy i gdy istnieje konieczność zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji, pacjent ma zapewnione w POSUM świadczenia zdrowotne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są w POSUM według kolejności zgłoszenia w dniach
i godzinach ich udzielania. 

Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia (posiadający zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (po przedstawieniu legitymacji), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w POSUM na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń: 

 • ginekologa i położnika, 

 • onkologa, 

 • psychiatry, 

 • dla osób chorych na gruźlicę, 

 • dla osób zakażonych wirusem HIV, 

 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, 

 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, 

 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji  psychotropowych w zakresie   lecznictwa odwykowego, 

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 

 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (ta informacja będzie również w stopce modułu rejestracyjnego)

W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się w terminie określonym lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym POSUM. 

Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się Pacjentów kontynuujących leczenie w POSUM. 

Szczegółowe zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793)

Zasady udzielania w POSUM świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia wynikające z art. 47 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dostępne są w miejscach rejestracji Pacjentów oraz w Poradni POZ.

 

REJESTRACJA

Pacjenci mogą dokonywać rejestracji wizyt w POSUM:

 • bezpośrednio-osobiście lub przez osoby trzecie: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.00
 • telefonicznie 8:30 - 16:00
 • za pomocą poczty elektronicznej
 • e-Rejestracja

Numery kontaktowe oraz adresy mailowe do poszczególnych poradni oraz naszych partnerów znajdują się w zakładce KONTAKT

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@posum.pl

DOJAZD DO POSUM

 

Zadbaj z nami o swoje zdrowie!

POSUM 2020